Beauty of Life , KAGOSHIMA

หิ้งพระคาวานาเบะ

หิ้งพระของคาวานาเบะนั้นมีจิตศรัทธาคอยปกป้องและยังมีความคิดความรู้สึกของช่างฝีมือหลายคนฝากฝังอยู่ในหิ้งพระนี

VIEW MOVIE

SHARE