Beauty of Life , KAGOSHIMA

เครื่องแก้วซะสึมะคิริโกะ

เครื่องแก้วซะสึมะ คิริโกะที่ครั้งหนึ่งขาดผู้สรรค์สร้าง
ตอนนี้ความงามที่ละเอียดซับซ้อนได้ส่องประกายขึ้นมาอีกครั้งด้วยความมานะของช่างฝีมือ

VIEW MOVIE

SHARE