• 2021.11.30
  • Thông báo

Được công nhận là khu Ramsar! “Khu vực trú đông của sếu Izumi”

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, “Khu vực trú đông của sếu Izumi” đã được công nhận là khu Ramsar thứ 53 ở Nhật Bản nhờ đáp ứng 4 trong số “9 tiêu chí để xác định vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế”, như “vùng đất ngập nước hỗ trợ thường xuyên cho từ 20.000 cá thể chim nước trở lên”, v.v...

  • Được công nhận là khu Ramsar! “Khu vực trú đông của sếu Izumi”-1

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.