• 2022.09.19
  • NEW

Hai địa điểm tại tỉnh Kagoshima được công nhận là "địa điểm ấn tượng" của "Giải thưởng Du lịch Nhật Bản 2023"!

"Giải thưởng Du lịch Nhật Bản", với tầm nhìn "tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn thông qua du lịch", đã chọn 28 khu vực và doanh nghiệp từ 145 đơn đăng ký từ khắp nơi trên cả nước là "địa điểm ấn tượng", và tỉnh Kagoshima đã có hai địa điểm sau đây được công nhận!

・ Trải nghiệm ca nô trong rừng ngập mặn・Dạo quanh hệ động thực vật
(Liên đoàn Sản phẩm Du lịch Amami Oshima/ Thành phố Amami, tỉnh Kagoshima)

・ Kurashi no Yado Fukunoya,
(Thành phố Minamikyushu, tỉnh Kagoshima)

Giải thưởng này đánh giá và tuyên truyền các khu vực và tổ chức đang thúc đẩy SDGs ( các mục tiêu phát triển bền vững) và thúc đẩy những nỗ lực phát huy nguồn nhân lực đa dạng với tư cách là những “địa điểm ấn tượng”.

Quá trình đánh giá được chia thành bốn hạng mục chính: tính độc đáo và tiện lợi của trải nghiệm du lịch, hệ thống tiếp nhận khách du lịch đa dạng, tính bền vững, sự đối ứng với khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản và mỗi hạng mục được thực hiện dưới hình thức ứng viên trả lời 6 ~ 9 các câu hỏi được đặt ra.

Trong tương lai, các khu vực và doanh nghiệp được đánh giá là đặc biệt xuất sắc sẽ trải qua cuộc đánh giá tại chỗ của các giám khảo từ góc độ giống như khách du lịch, và giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2023.
 

  • Hai địa điểm tại tỉnh Kagoshima được công nhận là "địa điểm ấn tượng" của "Giải thưởng Du lịch Nhật Bản 2023"!-1

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.